Ważne: Sklep friendlyplastic.pl wykorzystuje pliki cookies.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu. 

close

Kategorie

Regulamin sklepu

friendlyplastic.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie friendlyplastic.pl, prowadzony przez MIWAN Anna Walaszczyk, 95-054 Ksawerów ul. Wiosenna 18 Nip. 959-125-71-77 (dalej "Sklep", z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@friendlyplastic.pl.   

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie friendlyplastic.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z friendlyplastic.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w friendlyplastic.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na friendlyplastic.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sklep dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy  sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w friendlyplastic.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie  następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana  wiadomość  potwierdzejące proces rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do  zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sklep, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w  friendlyplastic.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich  czynności związanych z korzystaniem z friendlyplastic.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako  Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w friendlyplastic.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały  legalnie wprowadzone na rynek polski. 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych friendlyplastic.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy  sprzedany produkt wystawiana jest faktura lub paragon fiskalny.  

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych  przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów.  Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie friendlyplastic.pl w zakładce  Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklep dotycząca zakupu danego produktu w friendlyplastic.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Klient w związku z zakupem produktów w friendlyplastic.pl  w momencie wysyłki ma prawo rozporządzania towarem jak właściel.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów,  składających się na jedno zamówienie złożone w ramach friendlyplastic.pl, Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie 
ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w friendlyplastic.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy  płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub podczas odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sklep  Powertex zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku.  Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać  właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklep, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w friendlyplastic.pl, Sklep zastrzega sobie prawo do  ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas  skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostępne w siedzibie sprzedawcy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru  produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

13. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie  pisemnej na adres Sklep podany w górnej części Regulaminu. 

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli  produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej  wady nie usunęła. 

16. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w  ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy  ponosi Sklep W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu  bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z  którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy  dotyczącej Konta. 

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu friendlyplastic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu friendlyplastic.pl,  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z  Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w friendlyplastic.pl wyraża  zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania informacji o statusie realizacji zamówienia w friendlyplastic.pl.  

20. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach friendlyplastic.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w  friendlyplastic.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są  prowadzone na zasadach dotychczasowych. 

21. Klient  przy pierwszym logowaniu w friendlyplastic.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o  takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Sklep.

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep w ramach friendlyplastic.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o  sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

Załącznik Nr 1 

Polityka Prywatności friendlyplastic.pl

1.Informacje ogólne.

1.1.Operatorem Serwisu friendlyplastic.pl jest MIWAN Anna Walaszczyk, 95-054 Ksawerów ul. Wiosenna 18 Nip. 959-125-71-77

1.2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serveradmin s.c., funkcjonującego pod adresem www.lunuxpl.com

2. Informacje w formularzach.

2.1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

2.3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

2.4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi złożonego zamówienia handlowego lub obsługi reklamacji.

2.6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to operatorów pocztowych oraz firm kurierskich realizujących dostawę zamówienia.

3. Informacja o plikach cookies.

3.1.Serwis korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

3.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

4.1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.czas nadejścia zapytania,

b.czas wysłania odpowiedzi,

c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło  przez odnośnik,

f.informacje o przeglądarce użytkownika,

g.Informacje o adresie IP.

4.3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.4.Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

6.1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6.2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.      Internet Explorer

b.      Chrome

c.      Safari

d.      Firefox

e.      Opera

f.      Android

g.      Safari (iOS)

h.      Windows Phone


Załącznik Nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy  wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru  odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres:
Miwan Anna Walaszczyk,
ul. Wiosenna 18
95-054 Ksawerów

UWAGA!Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu 
Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miwan Anna Walaszczyk,

ul. Wiosenna 18

95-054 Ksawerów

info@friendlyplastic.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następującej/ych rzeczy ........................................................................................,

numer zamówienia............................................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................,

data odbioru .....................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

 

Uprzejmie prosimy o załączenie paragonu fiskalnego, nie jest to oczywiście warunkiem koniecznym do dokonania zwrotu, ale znacznie ułatwi nam pracę.